Støtteforeningens vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Støtteforeningen Langtved Ny Færgekro. Foreningen har hjemsted i Lejre Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at støtte etableringen og udviklingen af et besøgscenter, der byder på vidensformidling, aktiviteter og oplevelser lige nordøst for Munkholmbroen 

§ 3 Foreningens drift
Foreningen kommunikerer med sine medlemmer via mail. Derfor skal der oplyses navn og e-mail adresse ved indmeldelsen.

Ryegaard Godskontor tilbyder vederlagsfrit at varetage foreningens administration så længe foreningen ønsker dette. 

§ 4 Medlemskab
Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil yde en moralsk eller aktiv indsats til opnåelse af formålet.

§ 5 Kontingent 

Kontingentet er kr. 100/år for personer og kr. 300/år for virksomheder eller foreninger ved foreningens stiftelse og fastsættes derefter på den årlige generalforsamling.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse forslag skal sendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i maj og indkaldes med minimum 30 dages varsel vedlagt en foreløbig dagsorden, herunder gennemgang og godkendelse af regnskab samt valg af bestyrelse og revisor for et år af gangen.  Eventuelt indkomne forslag udsendes i henhold til ovenstående.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og der tages derfor ikke hensyn til de mødtes antal. Dog kræves mindst 30 % af foreningens stemmer repræsenteret (evt. med fuldmagt), såfremt der skal vedtages en vedtægtsændring.
Afstemning og valg kan ske ved håndsoprækning, men skal efter begæring af blot 5 medlemmer foregå skriftligt.
Alle medlemmer af foreningen har stemmeret.

Generalforsamlingen vælger en revisor for et år.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

§ 8 Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer.
Deraf har Ryegaard et født i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig således: 1 formand, en næstformand, en sekretær/kasserer.

Der vælges endvidere 2 suppleanter
Bestyrelsesmøde kan indkaldes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden. 
Formanden leder forhandlingerne ved møderne og modtager foreningens korrespondance. Bestyrelsen sørger for, at der tages referat af bestyrelsesmøder og af generalforsamlingen, referaterne sendes til alle medlemmer per mail.

Bestyrelsen orienterer per mail alle medlemmer om aktiviteter i foreningen.
Sekretæren/kassereren opkræver kontingent og fører en fortegnelse over medlemmerne. Sekretæren/kassereren sørger også for om nødvendigt at føre foreningens regnskab og foretage de fornødne udbetalinger.

§ 9 Regnskabet
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabet skal revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 10 Hæftelse 
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 12 Opløsning af foreningen
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Såfremt Støtteforeningen opløses tilfalder dens eventuelle midler ubeskåret Røde Kors i Lejre Kommune.